SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Štruktúra

Členovia výkonného výboru SGF

 

prezident SGF

Mgr. Ján Novák

0905 811 054

novak@sgf.sk  


predseda sekcie ŠG ženy

Mgr. Stanislav Kútik

0908 919 284

stankutik@gmail.com

 

predseda sekcie ŠG muži

Mgr. Martin Zvalo

0904 331 909

martin.zvalo@gymslaviauk.sk

 

predsedníčka sekcie MG

Mgr. Hana Kiková

0905 665 681

kikova@sgf.sk


predsedníčka sekcie ŠA

Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

0903 227 582

olga.kyselovicova@fsport.uniba.sk

 

predsedníčka sekcie GpV

PaeDr. Monika Šišková

0905 811 053

gymnastics@sgf.sk


zástupkyňa športovcov

Lucia Selecká

0904 238 526

lulu3698@gmail.com


marketingová komisia

Diana Dobrucká

0905 867 127

dobrucka@neuropea.comČlenovia kontrolnej komisie SGF


JUDr. Kristína Slivoňová - kontrolór SGF  

0905 925 790

kristina.slivonova@gmail.com


Mgr. Mária Hollá

0908 787 557

marietholla7@gmail.com


Jaroslav Debnárik

0903 565 643

debnarik.zsgolbb@gmail.comČlenovia disciplinárnej komisie SGF


Ing. Ivan Gallo

0905 731 079

ivan.gallo111@gmail.com


Andrej Havrila

0944 289 060

a.havrila69@gmail.com


Jozef Dučák

0918 516 239

ducak.sport@gmail.com