SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Športový aerobik

Od roku 1995, kedy sa uskutočnili 1. majstrovstvá sveta seniorov v Paríži, je športový aerobik rovnocenným partnerom ostatných gymnastických športov. Zaraďujeme ho do kategórie športov s technicko – estetickým výkonom. V súčasnosti svojimi cvičebnými tvarmi a ich pohybovou štruktúrou patrí ku koordinačne náročným športom. Konkrétny športový výkon je prezentovaný súťažnou zostavou, ktorej tvorba podlieha špecifickým pravidlám Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG). 


Podľa pravidiel športového aerobiku sú pre tento šport charakteristické nepretržité komplexné pohybové väzby veľkej intenzity, ktoré sú v súlade s hudobným sprievodom a ktoré vychádzajú z tradičného aerobiku: súťažná zostava musí byť dokonalou integráciou základných aerobikových pohybov a bezchybne predvedených cvičebných tvarov obťažnosti., ako aj demonštráciou silových schopností, ohybnosti a výbušnosti. Komplexné kombinácie základných pohybových tvarov aerobiku spolu s pohybmi paží sú predvedené s hudobným sprievodom tak, aby vytvorili dynamické, rytmické a neprerušované väzby nízkeho a vysokého aerobiku, pričom je žiaduce, aby súťažná zostava bola realizovaná v rýchlom tempe a teda vysokou intenzitou. 


Súťažná zostava musí byť predvádzaná v súlade s adekvátnym hudobným sprievodom; jej dĺžka je v seniorských kategóriách 1 minúta 30 sekúnd ± 5 sekúnd (jednotlivkyne a jednotlivci) až 1 minúta 45 sekúnd ± 5 sekúnd (páry a trojice). Počas vykonávania zostavy musia byť v rovnováhe komplexné pohyby aerobiku rôznej účinnosti (vysoký a nízky aerobik) a rôzne štýly (hip - hop, funky, a pod.). Zostava ďalej obsahuje rôzne cvičebné tvary obtiažnosti (hodnota obťažnosti od 0,1b. do 1,0b.) zo štyroch nasledovných skupín:


• dynamický sila,

• statická sila,

• skoky (výbušná sila),

• rovnováha a flexibilita.


Pri prezentovaní pohybových zručností sa kladie dôraz na vzpriamené držanie tela a na presné, dynamické a dôrazné pohyby paží i nôh. Kompozícia skladby využíva celý súťažný priestor (7 x 7 metrov pre jednotlivcov a 10 x 10 metrov pre páry a trojice), cvičenia v nízkych polohách a v letových fázach. Pretekári v kategórii párov a trojíc musia predviesť 3 zdvíhania. 


Rozhodovanie je založené na hodnotení umeleckého prejavu, technického predvedenia a obťažnosti. 


Rozhodcovia pre umelecký prejav hodnotia choreografiu zostavy, ktorá sa skladá z nasledovných komponentov: 


• kompozícia choreografie

• aerobikový obsah

• muzikálnosť a prezentácia 


Pri hodnotení technického predvedenia pohybu sa berie za základ: 


• technika pohybu (zručnosti)

• synchronizácia 


Hodnotenie obtiažnosti vychádza z udeľovania presne stanovených hodnôt obťažnosti jednotlivým cvičebným tvarom, ktoré musia byť predvedené v zhode s tzv. minimálnymi požiadavkami.

Zloženie

Predsedníčka

Doc. Oľga Kyselovičová


Členky

Karina Danielová

Petra Tomková

Niki Szabóvá

Michaela Muchová